Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

littledina
2927 1e96 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
littledina
5159 7f20 390
Reposted fromambivalent ambivalent viajoannna joannna
littledina
1157 fe4f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
littledina
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajoannna joannna
littledina
8515 43b1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
littledina
9754 9f22 390
Reposted fromhagis hagis viajoannna joannna
3773 82e8 390
Reposted fromerithe erithe viafotofob fotofob
littledina
littledina
0069 7d46 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablubra blubra
1090 4878 390

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viablubra blubra
littledina
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viablubra blubra
littledina
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viablubra blubra
littledina
5928 36d8 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viayanek yanek
littledina
5737 8641 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viayanek yanek
littledina
7824 7ba9 390
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
littledina
9610 ca4f 390
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viayanek yanek
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viayanek yanek
littledina
littledina
4602 6552 390
Reposted fromdontbemad dontbemad vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl