Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

2471 3248 390
Reposted fromchief chief viairmelin irmelin
littledina
2580 3407 390
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
littledina
1066 196f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
littledina
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablubra blubra
littledina
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viablubra blubra
littledina
1578 d694
Spidercat
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablubra blubra

May 20 2017

littledina
littledina
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viairmelin irmelin
littledina
5337 1df6 390
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
littledina
littledina
5303 3dce 390
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viaamberwaves amberwaves

May 10 2017

littledina
8248 87e6 390
Reposted fromtfu tfu viamaruda maruda
littledina
littledina
littledina
littledina
littledina
littledina
8625 ad1c 390
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viayanek yanek
littledina
6158 308f 390
Reposted fromtichga tichga viahebi hebi
2356 7d19 390
Reposted frombwana bwana viahebi hebi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl